Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky predaja dlažby-ploty.sk

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou predaja tovaru prostredníctvom internetového obchodu dlažby-ploty.sk .Prevádzkovateľom internetového obchodu /ďalej len eshop/ je Jakub Kočiš-JABEST, Nová 472/61, 010 03 Žilina, IČO: 46139621, IČ DPH: SK1080371776, ďalej len predávajúci.

 • Právny vzťah:

 • Dodanie a prevod vlastníckeho práva tovaru na kupujúceho sa uskutočňuje na základe kúpnej zmluvy, ktorá sa uzatvára formou záväznej písomnej objednávky kupujúceho. Objednávka v eshope je nezáväzná. Jej odoslaním nevzniká vlastnícky vzťah k tovaru ani povinnosť odberu tovaru.
 • Nezáväzná objednávka:

 • Po vložení tovaru do nákupného košíka vytvoríte nezáväznú objednávku. Zákazník je povinný v kroku 2 "Prihlásenie" uviesť svoje osobné údaje a adresu dodania tovaru. O prijatí nezáväznej objednávky Vás budeme informovať odoslaním infomačného emailu. Najneskôr do 2 pracovných dní Vás kontaktujeme a spracujeme Vám presnú ponuku tovaru, vrátane obalov /palety, bigbagy/ a dopravy tovaru zo skladu predávajúceho. Taktiež upresníme termín dodania tovaru.
 • Objednávka sa po zaplatení predfaktúry za tovar stáva záväznou.
 • Tovar:

 • Predmetom nezáväznej objednávky je tovar, ktorý kupujúci vloží do nákupného košíka. Ceny tovaru uvedené v eshope sú uvedené v EUR vrátane DPH, sú platné v deň zaslania nezáväznej objednávky. Doprava tovaru k zákazníkovi nie je zahrnutá v cene tovaru. Fotografie v eshope sú ilustračné. Vzorky tovaru sú inštalované na vzorkových plochách v spoločnosti TRANS-STAV na kamenej ceste 4 a vzorkových plochách výrobcov.
 • Kúpna cena:

 • Kúpna cena tovaru môže byť uhradená:
  v hotovosti pri osobnom odbere tovaru
  bezhotovostne - platba kartou pri osobnom odbere tovaru
  bezhotovostne - uhradením predfaktúry na účet 2923870636/1100
 • Platby za dodávky sa uskutočňujú v zmysle dohodnutých platobných podmienok. Pri meškaní platby má predávajúci možnosť:

  - trvať na okamžitej úhrade dlžnej sumy, pričom pozastaví ďalšie dodávky
  - požadovať úhradu úrokov z omeškania vo výške 0,05% za každý deň po splatnosti posunúť dodací termín
  - odstúpiť od zmluvy, pričom z toho vzniknuté náklady znáša kupujúci

  Pri odstúpení predávajúceho od zmluvy v prípade, že je vyrobený tovar, ktorý sa nedá predať (osobitné vyhotovenie podľa podkladov kupujúceho), je predávajúci oprávnený hotové, prípadne rozpracované časti dodávky dať kupujúcemu k dispozícii a požadovať ich úhradu
 • Dodacie podmienky:

 • Do 48 hodín od prijatia objednávky Vás budeme kontaktovať a oznámime Vám termín dodania tovaru.Termín dodania tovaru a dostupnosť nie sú totožné pojmy ,ale pravdepodobný čas dodania z nášho skladu k zákazníkovi a to iba v prípade že výrobca má daný produkt vyrobený na sklade a potvrdí nám DOSTUPNOSŤ.Preto termín dodania je len orientačný a závisí od výrobcu ,nie od predajcu.
 • Tovar je dodávaný na paletách alebo v big-bagoch,ktoré sú zálohované. Kupujúci je oprávnený na vlastné náklady vrátiť nepoškodené palety a bigbagy do 2 mesiacov od dodania tovaru do sídla prevádzkovateľa e-shopu - Bánovksá 6,010 03 Žilina, Slovenská republika. Súčasne s vrátením paliet a bigbagov predloží doklad o nákupe tovar. Predávajúci odoberie nepoškodené palety a bigbagy,vráti za ne zálohu v lehote do 14 dní. Ak palety alebo big-bagy budú vrátené po 2.mesiacoch od prevzatia tovaru, predávajúci sú účtuje amortizácii zalohovanej sumy 20%.
 • Záruka:

 • Predávajúci poskytuje kupujúcemu na dodaný tovar záruku 2 roky. Všetky výrobky predávané v eshope podliehajú harmonizovaným európskym normám, sú označené značkou CE a majú vystavené prehlásenie o zhode alebo parametroch. V prípade požiadavky zašleme prehlásenia o zhode a certifikáty na emailovú adresu zákazníka.
 • Obmedzenie záruky:

 • Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté v dôsledku abnormálneho, chybného alebo neprimeraného použitia a neodbornej manipulácie.
  Pri betónových výrobkoch sa záruka nevzťahuje na odlišnosti v odtieňoch povrchovej farebnosti a tiež na odlišnosti spôsobené vápenným alebo železitým výkvetom. Betón, z ktorého je tovar vyrobený sa vyrába z čisto prírodných materiálov - piesok, štrk, cement a voda. V dôsledku tohto zloženia dochádza k prirodzenému kolísaniu ich vlastného zloženia .V náväznosti na ďalšie faktory pôsobiace počas výroby a skladovania môže dôjsť k vzniku vápenných výkvetov /vystúpenie voľného vápna obsiahnutého v cemente na povrch tovaru/ alebo železitých výkvetov /vystúpenie zlúčenín železa z použitého piesku a štrku na povrch tovaru/. Zabrániť vzniku drobných farebných odlišností a výkvetov nie je technologicky možné ani použitím najpokrokovejších chemických prísad. Farebné rozdiely môžu byť rôznej intenzity a v žiadnom prípade nemajú vplyv na kvalitu a úžitkové vlastnosti výrobkov.
  Záruka sa tiež nevzťahuje na vady spôsobené použitím chemických rozmrazovacích látok v zimnom období.
 • Postup v prípade reklamácie:

 • Kupujúci je povinný si vizuálne prezrieť tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na tovare zrejmé mechanické poškodenie alebo je tovar neúplný, má nárok neprevziať tovar. Reklamácie produktov prijímame len v písomnej forme. Kupujúci spolu s dokladom o kúpe pošle na našu poštovú alebo emailovú adresu popis závady a priloží k nej foto dokumentáciu. Ak zjavné vady nebudú reklamované do 7 dní odo dňa prevzatia dodávky, právo zo zodpovednosti za vady kupujúcemu zaniká. Pri skrytých vadách kupujúci musí tieto reklamovať neodkladne po zistení, v rámci záručnej lehoty. Reklamáciu budeme riešiť v zákonom stanovenej lehote.
 • Kupujúci odoslaním nezáväznej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.